بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان

 

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان
کارمندان و کارگران در هر شغلی که هستند ممکن است هر لحظه حوادثی برای آنها رخ دهد و دچار صدمات جانی و بدنی گردند.اگر این حوادث در حین کار رخ دهد کارفرما در قبال این حوادث مسئول است و بخشی از جبران خسارت‌های جانی و بدنی وارد شده به کارکنان برعهده کارفرما است. همچنین طبق قوانین وزارت کار مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان سنگین است و در صورت وقوع حادثه در حین کار جبران خسارت غرامت فوت و نقص عضو و صدمات بدنی بر عهده کارفرما است.
بنابراین بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان برای هر کارفرما با هر فعالیتی توصیه می گردد.

 

انواع بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان
بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان خدماتی، صنعتی و بازرگانی
بیمه مسئولیت مدنی پیمانکاران فرعی در قبال کارکنان
بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان کلوزی دارد با عنوان بیمه مسئولیت مدنی پیمانکاران فرعی که با انتخاب آن مسئولیت پیمانکاران پروژه هم در پوشش قرار می گیرد.
بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان فعالیتهای عمرانی
بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی

 

پوشش های بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان چیست؟
سقف هزینه های پزشکی پرداختی در یک خسارت
سقف هزینه های پزشکی در طول مدت بیمه
سقف دیه در ماههای عادی و حرام
سقف دیه مازاد( چنانچه در حادثه ای یک کارگر از چند ناحیه دچار نقص عضو شود چون طبق قانون دیه، هر عضو بدن دیه مجزا به خود دارد برای جبران چنین خسارتی بیش از یک دیه باید پرداخت شود)
حداکثر سقف دیه در طول مدت بیمه
سقف خسارات مالی در قبال کارکنان

 


موارد خارج از پوشش بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان
حوادث ناشی از وقوع جنگ ، نزاع و درگیری
حوادث ناشی از استعمال مواد مخدر و مشروبات الکی
حوادثی که در زمان تعطیلی کار رخ دهد
در صورتیکه اثبات شود حادثه رخ داده به عمد بوده و جهت گرفتن خسارت از بیمه باشد
سن کارکنان کمتر از ۱۵ سال باشد
خسارت های وارده به علت پرتو های رادیو اکتیو باشد
اتباع خارجی که مجوز کار نداشته باشند

کلوزهای بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

کلوز یک : تعدد دیات
این کلوز بدین معنا است که هر کدام از اندام های بدن دیه متفاوتی دارند و هنگامی که جمع دیات اندام های آسیب دیده را محاسبه می کنند از مجموع یک دیه کامل انسان بیشتر می شود
برای مثال : اگر شخصی فوت کند یک دیه کامل به او تعلق می گیرد در حالی که اگر تعدادی از  اعضای بدنش آسیب ببیند دیه تک تک اعضای آسیب دیده را محاسبه می کنند مانند چشم در اثر نابینا شدن -گوش در اثر ناشنوا شدن -دیه قطع نخاع -دیه قطع دست و پا - دیه زیبایی و...

 

کلوز دو : مأموریت خارج از کارگاه
اگر هر یک از کارکنان و کارگران به جز داخل شرکت یا کارگاه یا پروژه خارج از آن محل هم به مأموریت فرستاده شوند باید نام آنها به عنوان کسانی که خارج از پروژه هم فعالیت دارند آورده شود .و چنانچه خارج از محوطه پروژه صدمات جسمانی به آنها وارد شود مسئولیت آنها به عهده کارفرما می باشد .این کلوز مناسب کارفرمایانی است که شرایط شغلی آنها به گونه ای است که کارکنان خود را به مأموریت های خارج از کارگاه اعزام می کنند و حتما باید نام این نفرات اعزامی به خارج از کارگاه را در زمان صدور بیمه نامه به نماینده بیمه اطلاع دهند و نام این نفرات در بیمه نامه ذکر شود

 

کلوزسه : اماکن وابسته به کارگاه
گاهی برخی از کارفرمایان محل هایی برای استراحت ( خوابگاه -حمام - رستوران -نمازخانه و...) کارکنان خود قرار می دهند .مکان هایی که وابسته به محل کارگاه است اما فعالیت کاری در آن ها انجام نمی شود .بنابراین کارفرمایانی که چنین مکان هایی را برای کارکنان و پرسنل خود فراهم می کنند درصورتی که در این محیط ها برای کارکنان و پرسنل حادثه ای رخ دهد مسئولیت آن به عهده کارفرما می باشد .

 

کلوز چهار : مسئولیت مجری ذیصلاح
این کلوز در بیمه نامه های مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی کاربرد دارد . و مسئولیت های مجری ذیصلاح در مقابل خسارتهای جانی تحت پوشش قرار می گیرد.

 

کلوز پنج : وسایل نقلیه موتوری
خسارتهای جانی وارده به کارکنان به دلیل حوادث ناشی از وسایل نقلیه (ثابت -متحرک ) داخل محدوده کارگاه

 

کلوز شش : مسئولیت پیمانکاران
آسیب های جسمانی به کارکنان و پیمانکاران
در هر پروژه ای یک شخص (حقیقی -حقوقی ) تحت عنوان پیمانکار مسئول بخشی از پروژه است و باید برای خود بیمه مستقل و جدا خریداری کند . اما در بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان مسئولیت پیمانکاران در پروژه تحت پوشش قرار می گیرد .
برای مثال اگر کارگری در پروژه فوت کند و علت آن سهل انگاری و قصور پیمانکار باشد و پیمانکار مقصر شناخته شود این کلوز مسئولیت پیمانکار را در برابر این حوادث پوشش می دهد و اگر این کلوز خریداری نشده باشد پرداخت خسارت به عهده کارفرما می باشد اما اگر این کاوز خریداری شود تمام خسارتهای کارفرما و پیمانکار توسط بیمه پرداخت می گردد.

 

کلوز هفت : مسئولیت مهندس ناظر
چنانچه آسیب های جسمانی و جانی وارده به کارکنان به دلیل سهل انگاری و قصور مهندس ناظر و مشاورین باشد و مقصر شناخته شودند با خریداری این کلوز مسئولیت مهندس ناظر در برابر خسارت های جانی  احتمالی به کارکنان را پوشش می دهد.   

 

کلوز هشت : پرداخت خسارت بدون رای دادگاه
 از آنجایی که برای رأی دادگاه و مراجع قضایی ممکن است مدت زمان زیادی طول بکشد تا رأی را صادر کنند با خریداری این کلوز شرکت بیمه موظف می شود هزینه های دیه -نقص عضو -هزینه های پزشکی را بدون نیاز به رأی دادگاه پرداخت کند .

 

کلوز نه :پرداخت خسارت بدون اعمال تعرفه
نیاز به پوشش بدون اعمال تعرفه در بیمه مسئولیت به دو دلیل نیاز است-1-گاها در زمان خسارت پس از حادثه مصدوم به بیمارستان خصوصی انتقال داده میشود که اگر این پوشش بیمه ایی مسئولیت خریداری نشده باشد شرکت بیمه فقط هزینه درمان را ، طبق تعرفه دولتی مصوب وزرات درمان در بخش دولتی  پرداخت مینماید ومازاد آن از بیمه گذار دریافت میشود.و بهترین خدمات را با اضافه حق بیمه کمی را دریافت نمائید.
2-همچنین گاهی اوقات پس از انتقال مصدوم به بیمارستان دولتی جهت دریافت خدمات بهتر شخصا اقدام به انتقال بیمارستان خصوصی مینمائید که در میتوانید دیگر نگران اضافه هزینه درمان در بیمارستان خصوصی نباشد وبهترین خدمات را با اضافه حق بیمه کمی را دریافت نمائید.
شما میتوانید  با 15 درصد اضافه نرخ ،  تمام این هزینه های احتمالی را در بیمارستان های خصوصی به شرکت بیمه محول نمائید.

 

کلوز ده : مطالبات تأمین اجتماعی
پوشش بیمه مطابات تأمین اجتماعی در بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان
اگر در حوادث مشخص شود که کارفرما در حفظ اصول ایمنی یا موارد موظف کارفرما کوتاهی و قصور نموده باشد
دادگاه و تأمین اجتماعی بیمه گذار یا کارفرما را محکوم به پرداخت حق بیمه مینماید که بیمه گذار یا کارفرما میتواند برای جلوگیری از خسارت و پرداخت مطالبات تأمین اجتماعی این پوشش بیمه ایی مطالبات اجتماعی را خریداری نماید .
میزان محکومیت کارفرما از طرف تأمین اجتماعی ده سال میباشد با حداقل دستمزد که در سال 1398 حدودا240 میلیون تومن میباشد که کارفرما میتواند این مطالبات تأمین اجتماعی را بر عهده شرکت بیمه منتقل نماید

 

کلوز یازده :پوشش بیمه ای برای شخص بیمه گذار (پوشش حادثه )
در این کلوز خود شخص کارفرما در مقابل خسارت های جانی تحت پوشش قار می گیرد. در تعهدات اصلی بیمه نامه خود شخص کارفرما تحت پوشش بیمه نیست لذا شخص کارفرما می تواند با پرداخت مبلغ بیشتر و خریداری کلوز یازده در صورت بروز حادثه جانی در محل مورد بیمه خود را بیمه حوادث کند.

 

کلوز دوازده : پوشش بیمه خسارت جانی به اشخاص ثالث
این کلوزخسارت های جانی اشخاص ثالث خارج از کارگاه را تحت پوشش قرار می دهد . ممکن است افرادی که خارج از کارکنان استخدامی کارفرما هستند در محل پروژه تحت عنوان مهمان -بازدید کننده - خریدار - رهگذر و .. دچار آسیب و صدمات جسمی و جانی گردند .بنابراین با خریداری این کلوز می توان صدمات وارده به اشخاص ثالث را تحت پوشش قرار داد.

 

کلوز سیزده : افزایش دیات
 به موجب این کلوز شرکت بیمه متعهد می شود که ارزش دیه را به ارزش روز دیه پرداخت کند
1-13: تعهد بیمه گر جهت افزایش دیه روز از تاریخ وقوع حادثه و حداکثر به میزان یک بار افزایش دیه (در یکسال ) که توسط مراجع قضایی معین گردد خواهد بود
2-13 تعهد بیمه گر جهت افزایش دیه روز از تاریخ وقوع حادثه و حداکثر به میزان دو بار افزایش دیه (در دو سال ) که توسط مراجع قضایی معین گردد خواهد بود
3-13 تعهد بیمه گر جهت افزایش دیه روز از تاریخ وقوع حادثه و حداکثر به میزان سه بار افزایش دیه (در سه سال  ) که توسط مراجع قضایی معین گردد خواهد بود

 

کلوز چهارده :پوشش بیمه ای پرداخت غرامت روزانه به کارکنان
پوشش بیمه ایی غرامت بیکاری به کارکنان در بیمه مسیئولیت در صورت وقوع حوادث گاهی اوقات کارگر قادر به کار نیست و مدتی را باید جهت درمان استراحت نمایدکه به این موضوع غرامت بیکاری کارکانان گفته میشود کارفرما موظف به پرداخت این بیکاری میباشد
فرانشیز غرامت بیکاری  سه روز است حداکثر غرامت بیکاری 90 روز می باشد..
تعیین غرامت روزانه  بیکاری با کارفرما یا بیمه گذار میباشد .
سقف غرامت بیکاری برای کل کارکنان از طرف شرکت بیمه 50% کل تعهدات بیمه است.
به زبانی ساده تر اگر در حادثه ایی چندین کارگر مصدوم گردند و کارفرما محکوم به پرداخت این غرامت بیکاری گردد شرکت بیمه تا سه روز را پرداخت نمی نماید و از روز سوم تا 3 ماه را پرداخت میکند و میزان کل خسارت از طرف شرکت بیمه 50 درصد کل تعهد شرکت بیمه تجاوز نمیکند .

 

کلوز پانزدهم : پوشش بیمه ای صدمات جسمانی کارکنان بر اثر حوادث نامرتبط به فعالیت بیمه شده
منظور از حوادث نامرتبط تمام امور نامرتبط به شغل و حرفه افراد
مثلا کسی که شغلش رنگ کار است یک کار برقی انجام دهد که ربطی به حرفه و شغل اصلی اش ندارد و دچار آسیب شود .

کلوز شانزدهم : مسئولیت مدنی بیمه گذار در قبال کارکنان و پیمانکاران
مسئولیت کارفرما یا بیمه گذار در قبال کارکنان خود  و همچنین برای کارکنان پیمانکار  

 

تخفیف های که شامل بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان می شود
پرداخت نقدی( ۱۰% تخفیف در صورت پرداخت نقدی اعمال می گردد)
تخفیف عدم پرداخت خسارت( چنانچه بیمه نامه در سال اول سابقه پرداخت خسارت نداشته باشد در سال اول ۱۰% و در سال دوم ۲۰%  تخفیف عدم پرداخت خسارت صورت می گیرد.
تخفیف در ارائه اسامی کارکنان( بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان می تواند بی نام صادر شود و چنانچه کارفرما اسامی کارکنان خود را اعلام نماید  شامل ۱۰%تخفیف در ارائه اسامی کارکنان می گردد.
تخفیف در پذیرش فرانشیز( از نقاط مثبت بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان عدم وجود فرانشیز است و چنانچه بیمه گذار فرانشیز پذیرش کند شامل تخفیفاتی از سوی شرکت بیمه می گردد

 


 
 تخفیف در صورت رعایت ایمنی کارگاه مورد بیمه ( رعایت ایمنی در وضعیت کارگاه باعث کاهش حوادث می شود و بیمه گذار با تکمیل فرم گزارش وضعیت ایمنی کارگاه شامل ۱۰% تخفیف می شود.
 تخفیف پرداخت هزینه های پزشکی مازاد بر تعهدات سازمان تامین اجتماعی یا خدمات درمانی( چنانچه بیمه گذار متعهد شود هزینه های پزشکی وارد شده را ابتدا از سازمان تامین اجتماعی یا خدمات درمانی مطالبه کند و پس از دریافت هزینه از آن ها به شرکت بیمه برای دریافت هزینه های پزشکی مازاد مراجعه کند به دلیل کاهش تعهدات شرکت بیمه ۲۵% تخفیف جهت حق بیمه مربوط به هزینه های پزشکی برای بیمه گزار در نظر گرفته می شود

 

 

 

 

 BIMEHTAK.com


بیمه شبانه روزی بیمه ایران
آماده ارائه خدمات بیمه  بصورت شبانه روزی  برای سراسر کشور میباشد
ضمنا تمامی مراحل خسارت را بعنوان نماینده  شما بیمه گذار محترم انجام خواهیم داد


 تلفن:  88324795  
09124146265  -  09364146265

 


 

 

.

0 نظر


نظرات