بیمه پزشکان - پیرا پزشکان

یکی از مهمترین بیمه های مسئولیت ، مسئولیت حرفه ایی پزشکان و پیراپزشکان در برابر بیماران است که در صورت بروز خطاهای پزشکی و یا قصور پیش می آید .

 

بیمه مسئولیت حرفه ایی شامل مسئولیت حرفه ایی  پزشک فوق تخصص ؛ پزشک متخصص ؛ پزشک عمومی ؛ پزشک جراح ؛ پزشک اتاق عمل و بیهوشی ؛ پرستاران ؛ پیرا پزشکان و ....

 


 غرامت فوت در اثر قصور و خطای پزشک و یا  پرستار

هر زمانی که در نتیجه خطای پزشکی ؛ بیمار فوت گردد دیه متوفی بر اساس دیه همان سال در ماه عادی و یا حرام محاسبه میگردد و پس از شکایت اولیای دم متوفی و صدورحکم قضائی مبنی بر تقصیر پزشک و یا پرستار دیه در وجه وراث آن مرحوم از طرف بیمه ایران پرداخت میگردد .

"مشاورین خسارت بیمه ایی گروه بیمه تک تمامی مراحل خسارت را تا پایان صدور چک به عنوان نماینده شما انجام میدهد "

غرامت نقص عضو در اثر قصور و خطای پزشک و یا پرستار

هر زمانی که در نتیجه خطای پزشکی ؛ بیمار دچار نقص عضو گردد براساس دیه همان عضو و درصد تعیین شده از سوی پزشک قانونی به بیمار پرداخت میگردد .

"مشاورین خسارت بیمه ایی گروه بیمه تک تمامی مراحل خسارت را تا پایان صدور چک به عنوان نماینده شما انجام میدهد "


 موارد خارج تعهد بیمه مسئولیت حرفه ایی پزشکان و  پیراپزشکان

1-انجام عمل پزشکی خارج از وظایف شغلی

2-عدم هوشیاری پزشک به دلیل مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر

3-تشعشات یونیزه و هسته ایی و پرتو های انرژی

4- بیهوشی خارج از بیمارستان

5-عدم النفع بیمار

6-خارج کشور

نکات مهم  بیمه مسئولیت حرفه ایی پزشکان و  پیراپزشکان

1-حداکثر خسارت 3 سال پس از شروع بیمه است .

2-اگر خسارت به بیمار مشخص باشد و هردو طرف قبول داشته باشند نیازی به رأی دادگاه نیست .


 حق بیمه  مسئولیت حرفه ایی پزشکان و  پیراپزشکان

1-نوع تخصص و حوزه کاری پزشک یا پرستار

2-سقف پوشش های درخواستی بیمه گذار (مانند سقف هزینه پزشکی - تعداد دیات )

 


 BIMEHTAK.com


بیمه شبانه روزی بیمه ایران
آماده ارائه خدمات بیمه  بصورت شبانه روزی  برای سراسر کشور میباشد
ضمنا تمامی مراحل خسارت را بعنوان نماینده  شما بیمه گذار محترم انجام خواهیم داد


 تلفن:  88324795  
09124146265  -  09364146265

 

بیمه مسولیت پزشکان و پرستاران

0 نظر


نظرات