بیمه پزشکان - پیرا پزشکان

یکی از مهمترین بیمه های مسئولیت ، مسئولیت حرفه ایی پزشکان و پیراپزشکان در برابر بیماران است که در صورت بروز خطاهای پزشکی و یا قصور پیش می آید .

 

بیمه مسئولیت حرفه ایی شامل مسئولیت حرفه ایی  پزشک فوق تخصص ؛ پزشک متخصص ؛ پزشک عمومی ؛ پزشک جراح ؛ پزشک اتاق عمل و بیهوشی ؛ پرستاران ؛ پیرا پزشکان و ....

 


 غرامت فوت در اثر قصور و خطای پزشک و یا  پرستار

هر زمانی که در نتیجه خطای پزشکی ؛ بیمار فوت گردد دیه متوفی بر اساس دیه همان سال در ماه عادی و یا حرام محاسبه میگردد و پس از شکایت اولیای دم متوفی و صدورحکم قضائی مبنی بر تقصیر پزشک و یا پرستار دیه در وجه وراث آن مرحوم از طرف بیمه ایران پرداخت میگردد .

"مشاورین خسارت بیمه ایی گروه بیمه تک تمامی مراحل خسارت را تا پایان صدور چک به عنوان نماینده شما انجام میدهد "

غرامت نقص عضو در اثر قصور و خطای پزشک و یا پرستار

هر زمانی که در نتیجه خطای پزشکی ؛ بیمار دچار نقص عضو گردد براساس دیه همان عضو و درصد تعیین شده از سوی پزشک قانونی به بیمار پرداخت میگردد .

"مشاورین خسارت بیمه ایی گروه بیمه تک تمامی مراحل خسارت را تا پایان صدور چک به عنوان نماینده شما انجام میدهد "


 موارد خارج تعهد بیمه مسئولیت حرفه ایی پزشکان و  پیراپزشکان

1-انجام عمل پزشکی خارج از وظایف شغلی

2-عدم هوشیاری پزشک به دلیل مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر

3-تشعشات یونیزه و هسته ایی و پرتو های انرژی

4- بیهوشی خارج از بیمارستان

5-عدم النفع بیمار

6-خارج کشور

نکات مهم  بیمه مسئولیت حرفه ایی پزشکان و  پیراپزشکان

1-حداکثر خسارت 3 سال پس از شروع بیمه است .

2-اگر خسارت به بیمار مشخص باشد و هردو طرف قبول داشته باشند نیازی به رأی دادگاه نیست .


 حق بیمه  مسئولیت حرفه ایی پزشکان و  پیراپزشکان

1-نوع تخصص و حوزه کاری پزشک یا پرستار

2-سقف پوشش های درخواستی بیمه گذار (مانند سقف هزینه پزشکی - تعداد دیات )

 

  BIMEHTAK.com

بیمه شبانه روزی بیمه ایران 

ارسال رایگان
آماده ارائه خدمات بیمه  بصورت شبانه روزی  برای سراسر کشور میباشد .

تلفن تماس    02188324795

 

 بیمه مسولیت پزشکان و پرستاران

0 نظر


نظرات